לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000533174
‫ סימן מכון: ‬   F 22978
‫ מספר כ"י: ‬   1155
‫ מחבר: ‬   ‫  אדרא. מאה י"ח. מזרח
‫ כותר: ‬   ‫ פי’ אד"ר ואד"ז. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מרוקו, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [1], קפד ד’ ;  23 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 155. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: מעתיק כה"י זהה למעתיק כ"י בודפשט-בהמ"ל 22 (47008 F במכון לתצכ"י) וכנראה הוא העורך שמואל אבודרהם. ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מעולה. קונטרס ראשון לא תפור. לתפור. כריכת חצי עור + נייר שיש ישנה במצב טוב. רק ניירות ביטנה. ‬
  ‫ כתבי יד שחלק אחר שלהם בספריה אחרת. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים א-ק ע"א: פרוש על זהר במדבר, ורובו (ג-קיא) על פרשת נשא, בעריכת שמואל אבודרהם מאת "מהרח"ו" ובנו "שמואל", ר’ יעקב "צמח", "הרמ"א" [ר’ מאיר אנשכין] ו"מהר"י ארזין עם הפנים. חלקו הקודם של החיבור (על שמות ו-וירקא) נמצא בכ"י בהמ"ל בבודפסט מס’ 22, ‬
  ‫ באותה כתיבה ובאותו סגנון. בשער כ"י בודפסט: "ספר לקוטי תורה של ספר שמות של האר"י ז"ל; פסוקים ומאמרי זוהר וענינים השייכים על כל פרשה ופרשה. ותהי השלמתו ר"ח סיון שנת ציון במשפט ת’פ’ד’ה’ [תפ"ט] לפ"ק, אני הכותב שמואל אבודרהם". והוא כנראה העורך וגם המעתיק ‬
  ‫ בדפים ק-קיא ע"ב: "עניינים שכתב אחי יפת הגדול... יצחק אבזמיר על פירוש האדרא של מהרמ"א [=ר’ מאיר אנשכין] זלה"ה". השגות על דברי מאיר אנשכין. המחבר נקרא גם "יצ"א" ‬
  ‫ ראה בעיקר בקטלוג ’אהל שם’ ע’ 155-157, על החיבור ומחבריו ‬
  ‫ [2]. דפים קיב-קלב: "רמזים מאדרא רבא להה"ר יוסף טבול". רק חלק מהחיבור שנדפס ע"י י’ וינשטוק, בתוך ’טמירין’ ב (תשמ"ב), עמ’ קכג-קסז. וראה ג’ שלום, כתבי-יד בקבלה, ירושלים, תר"ץ, עמ’ 115 ‬
  ‫ [3]. דפים קלג-קפד: "פירוש האדרא זוטא קדישא מהרח"ו ז"ל" (קלג ע"ב). פותח: "שער שני שער מאמרי רשב"י". עם הפנים. הסוף חסר. נעתק ע"י ר’ שלמה אבודרהם (ראה [1]) ‬
‫ נושא: ‬   ‫  אדרא רבא
  ‫  אדרא זוטא
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אבודרהם, שמואל (עורך)
  ‫  ויטל, שמואל בן חיים
  ‫  צמח, יעקב בן חיים, 1570?-1667
  ‫  ארזין, יוסף
  ‫  אבזמיר, יצחק
  ‫  אנשכין, מאיר
  ‫  אבן טבול, יוסף
  ‫  אבודרהם, שמואל
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ רמזים מאדרא רבא ‬
  ‫ שמונה שערים ‬
  ‫ שער מאמרי רשב"י ‬
  ‫ פרוש האדרא זוטא קדישא ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ פרוש אדרא רבא ואדרא זוטא ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 061 Moussaieff 160
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מערבית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record