לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467684
‫ סימן מכון: ‬   F 23022
‫ מספר כ"י: ‬   1085
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ שמונה שערים ש"ג [= שער ג] שער מאמרי רז"ל (פי’ פרקי אבות ; פרק שירה ; במ"ה [=באור מדרש הנעלם] של רות ; לקוטים מהרח"ו זלה"ה) / [בעריכת שמואל ויטל ועם הגהותיו]. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים, תקי"ט-תק"ך. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ירושלים, תקי"ט-תק"ך ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ סב, סד-פה ד’ ;  20 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ הערות שוליים, חלקן חתומות "ח"ן הכהן ס"ט". גם הערות נוספות בכתיבות שונות. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 85. ‬
  ‫ בעלים: בראש הדף הראשון ציון בעלים: "... אנא זעירא דמן חבריא ששון ב’ משה הי"ו..." (מחוק בקו). ליד זה: "עה אני נסים עני. מתחת לזה: "שלמה מוסאיוב". ‬
  ‫ מוצא: ששון בן משה (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: ענ"י, נסים (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. כרוך בכריכת עור מזרחית אדומה, מקושטת בזהב, עם הטבעת שמו של "ע"ה שלמה מוסאיוב הי"ו". רק להוסיף מספר. ‬
  ‫ אוטוגרף: ששון בן משה. ‬
  ‫ דף א ע"ב: "ותהי התחלתו יום ה’ ז’ ימים לחדש אלול שנת תקי"ט ליצירה לפ"ק פעה"ק ירושלים תובב"א ע"י... ע"ה יוסף דרעי ס"ט". ‬
  ‫ בסוף הספר: "ותהי השלמתו יום א’ כ"ג יום לחדש תשרי שנת תק"ך ליצירה לפ"ק פעה"ק ירושלים תובב"א ע"י... יהוסף אדרעי [חתחמה מסולסלת]". ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים א-מג ע"א: ש"ג שער מאמרי רז"ל. ההקדמה בסוף אחרי המפתחות ‬
  ‫ [2]. דפים מג ע"ב-סב ע"א: פי’ פרקי אבות. עם הפנים למקוטעים. בעריכת ר’ אברהם קשטרו ‬
  ‫ [3]. דף סב ע"א: פרק שירה; ביאורי קצת מאמרים מלוקטים מכ"י מהרח"ו זלה"ה. רק עמוד אחד, ולאחריו [2] דפים בלנקו, כשבתחילת הראשון הערה בכתב יד מאוחר יותר ‬
  ‫ [4]. דפים סד-עד: במ"ה [=באור מדרש הנעלם] של רות / ר’ יצחק לוריא. חסר בתחילתו ‬
  ‫ [5]. דפים עה-פה: לקוטים מהרח"ו זלה"ה. כולל על "ענין חבוט הקבר" ועל תקוני הזהר ‬
‫ נושא: ‬    Mishnah. Avot. -- Commentaries
   Zohar hadash -- Commentaries
   Tikune ha-Zohar -- Commentaries
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  ויטל, שמואל בן חיים, עורך, מעיר
  ‫  לוריא, יצחק 1534-1572
  ‫  קאסטרו, אברהם די, עורך
  ‫  ח"ן, הכהן, מעיר
  ‫  דרעי, יוסף, (מעתיק)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ שער מאמרי רז"ל ‬
  ‫ פרוש פרקי אבות ‬
  ‫ פרק שירה ‬
  ‫ לקוטים מהרח"ו ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 602 מוסיוף 206
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record