לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467593
‫ סימן מכון: ‬   F 23034
‫ מספר כ"י: ‬   1051
‫ כותר: ‬   ‫ חבורים בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה ט"ו-ט"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה ט"ו-ט"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [109] ד’. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ במקומות אחדים הכתב מטושטש. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 51. ‬
  ‫ בעלים: ציוני בעלים: "לי למקנה הצעיר יוסף אשיאו" (1א, 7א), "זכה בו...יצחק בכמהרר"י יוסף [...?]" (7א); "שלום מזרחי שרעבי ה"י" (7א). ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בכתיבות אחדות. ‬
  ‫ מוצא: אשיאו, יוסף (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: יצחק בן יוסף (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: שרעבי, שלום מזרחי (בעלים). ‬
  ‫ מוזכר: חדב, יצחק (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: לוי בן שם טוב (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: עטאן, שלמה (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: עטאן, נחום (מוזכר). ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד שוקם ונכרך מחדש לפני שהגיע לספריה (רק הדפים הראשונים היו זקוקים לשקום). נעשו מדבקות לגב. ‬
  ‫ כותר התחל: שמנה דברים צריך אדם המתפלל ליזהר מהם ולעשותן. ‬
  ‫ כותר התחל: לדעת שיש לעולם בורא וכי איננו קדמון. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים 1-" :6תשובות שאלות לרב... יוסף בן גיקאטילייא זצ"ל". לפי ג’ שלום, אינו מאת ג’קטיליה, ונתחבר כמאה שנה אחרי זמנו. ראה ’ספר היובל ליעקב פרימן’, 1937, עמ’ 163-170. יצא לאור מכתב יד זה שם. וראה גם דוד תמר, בתוך ’קרית ספר’, מז (תשל"א), עמ’ 323-324 ‬
  ‫ [2]. דפים 7-13ב: "שאלות ותשובות על עשר ספירות להחכם ר’ עזריאל יצ"ו שקבל מפי הרב ז"ל" [’שער השואל’]. נדפסו בראש ס’ ’דרך אמונה’. ברלין, תר"י. בשורה הרביעית, חתימת בעלים: "שלום מזרחי שרעבי ה"י". לחלק זה ניתן אישור פירסום לרב דוד סיגל (רח’ הרב פרדס 526 ‬
  ‫ [3]. דפים 13ב-" :16פרק אחד מן אהבה על דרך הנסתר". פותח: "שמונה דברים צריך אדם המתפלל ליזהר מהם ולעשותן" ‬
  ‫ [4]: דף :17 קטע מהזהר (ח"ג רנב ע"א בהשמטות), הפותח: "פתח ר’ אלעזר פומייא ואמר אשריך ישראל מי כמוך וגו’ ואשר חרב גאותיך, וכי גאותן של ישראל בחרב הוא? אלא דהא החרב לעשו אתיהיבת..." ‬
  ‫ [5] דפים 17ב-:18 לקוטים בקבלה ; בין השאר טעמים וביאורים למנהגים ופסוקים. בראש הקטע הראשון: "מצאתי כתוב מורי הר’ יצחק אלאחדב". בקטע השלישי (17ב): "מהר’ לוי בן שם טוב וכן ראיתי הלכה למעשה בפני אדוני מורי הר’ שלמה עטאן והר’ נחום עטאן". הלקוטים בשם יצחק ‬
  ‫ אלחדב, לוי בן שם טוב וכו’ נמצאים גם בכ"י ניו יורק בהמ"ל 1735 (10833 F במלתכ"י) בדפים [4]ב-[5]א ו-[16]ב ‬
  ‫ [6]. דפים 19-" :22טעמי הטעמים" / יצחק בן יעקב, הכהן. פורסם מכתב יד מינכן 221 עם שינויי נוסח גם מכתב יד זה ע"י ג’ שלום ב’מדעי היהדות’, ב’ עמ’ 269 ואילך. בכתבי יד אחרים הנוסח ארוך יותר. מגיע רק עד עמ’ 273 בנדפס שם. הערות רבות בשוליים ‬
  ‫ [7]. דפים 23-91א: "ספר השם / להחכם משה די ליאון זלה"ה הספרדי". על החבור ראה: ג’ שלום, קרית ספר א (תרפ"ד), עמ’ 45-52. החל מדף [62] בכתיבה שונה ‬
  ‫ [8]. דפים 91א-:96 חבור בקבלה ופילוסופיה. פותח: "לדעת שיש לעולם בורא וכי איננו קדמון". כולל גם ענין עשר הספירות. הסוף חסר ‬
  ‫ [9]. דפים [97-109]: זהר ותקוני הזהר (קטעים). פותח: "מספר הזוהר". כולל קטעים מתקוני הזהר. בדף [98] הערות שוליים רבות. בדפים 101א-109ב: קטעים בנוסח שונה מבנדפס (גם הכתיבה שונה); ראה בזהר ח"ג דף עב ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1300-1500
   Sefirot (Cabala)
   Creation
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  ג’יקטיליה, יוסף בן אברהם
  ‫  עזריאל
  ‫  יצחק בן יעקב, הכהן
  ‫  משה בן שם טוב, די לאון
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  זהר. מאה ט"ו-ט"ז. מזרח
  ‫  תקוני הזהר. מאה ט"ו-ט"ז
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ שאלות ותשובות ‬
  ‫ שער השואל ‬
  ‫ פרק אחד מן אהבה על דרך הנסתר ‬
  ‫ לקוטים בקבלה ‬
  ‫ טעמי הטעמים ‬
  ‫ ספר השם ‬
  ‫ חבור בקבלה ופילוסופיה ‬
  ‫ מספר הזהר ‬
  ‫ קבץ בקבלה ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 812 מוסיוף 218
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ ספרדית מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record