לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467513
‫ סימן מכון: ‬   F 22889
‫ מספר כ"י: ‬   1039
‫ כותר: ‬   ‫ קובץ בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה ט"ו-ט"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ארץ ישראל, מאה ט"ו-ט"ז ‬
  ‫ מזרח, מאה ט"ו-ט"ז ‬
  ‫ צפת, מאה ט"ו-ט"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [106] ד’ ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ כה"י נחלק. חלקו הראשון הכולל שלשה חבורים נמצא בניו יורק-בהמ"ל 1644 MIC. (ס’ 10742). ונכתב בצפת בשנת רנ"ח, ראה ב’ ריצ’לר, כתובי יד עבריים שנתפצלו, בתוך ’אסופות’, ספר ראשון, ירושלים תשמ"ז עמ’ קכא. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 39. ‬
  ‫ בעמוד האחרון [106ב] ציון בעלים: "[...]רח אלול שכרתי הבית הקטנה מהנבון כה"ר אידיר ן’ אוחנה יצ"ו / [...]וחצי, שנת הת"ו". ‬
  ‫ נושא ישן: צרופי שמות (קבלה). ‬
  ‫ נושא ישן: דרושים על דרך הקבלה. ‬
  ‫ שנת בעלות: 1646. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בכתיבות אחדות. דפים 13ב-55ב; 62א-84א; 90ב-95א: בכתיבת שלום זיתון, ודפים 95א-106א: כנראה אוטוגראף של דוד בן אהרן חזן (בכתיבה מזרחית). ‬
  ‫ פליאוגרפיה: נמצאו 3 סימני מים: 1 קרוב מאד ל-Briquet 3720 (גנובה 1460): מספרים ; השני קרוב ל-Briquet 2533 (1489): מאזניים בתוך עיגול ומעליו כוכב ; השלישי: די קרוב ל-Briquet " :11860הר משולש" בתוך עיגול. כולם נייר איטלקי מסוף המאה ה-15. ‬
  ‫ מוזכר: משה בן נחמן (אליו). ‬
  ‫ מוזכר: גאון, שם טוב בן אברהם אבן (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: שלמה, מקורביל (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: ידידיה, ממרשיליא (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: גרשום בן שלמה בן אשר (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: זיתון, שלום (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: זיתון, מרדכי (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: מסנות, שלום (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: אוחנא, אידיר אבן (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: שלום, גרשם. ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד לפני שיקום: כל החלק התחתון הקרוב לכריכה נפגע ממים ובחלק מהחלקים הדיו נמחק. כריכת קרטון רעועה. עשיתי בדיקה קודיקולוגית ומסרתי לשיקום וכריכה לפני ראש השנה תשס"ב. חזר מכורך בעור מלא ר"ח חשוון תשס"ב (ש"פ). ‬
  ‫ כותר התחל: עשר ספירות בלימה הם עצם הבורא וצלמו. ‬
  ‫ כותר התחל: דעו החכמם דורשי רשומות. ‬
  ‫ כותר התחל: אשיכלך ואורך כי הוא אצלי סוד מסור. ‬
  ‫ כותר התחל: וששאלתם מפני מה תקנו אנשי כנסת הגדולה אלפא ביתא בתפלת שבת. ‬
  ‫ כותר התחל: עגלה ערופה. ‬
  ‫ כותר התחל: בן פורת יוסף ויצא חוטר. ‬
  ‫ כותר התחל: הנה נא חפצתי לספר עניני ארבע היסודות. ‬
  ‫ כותר התחל: מעין החכמה שנתן מיכאל לפאלי ופאלי למשה רבינו. ‬
  ‫ כותר התחל: אל אלהי הרוחות לכל בשר. ‬
  ‫ כותר התחל: שאל ממני ידיד נפשי... זה המאמר כולל י’ ספירות וסבתם. ‬
  ‫ כותר התחל: ספירת מלכות מדבר מענין יד ה’ רגלי ה’ ודומיהם. ‬
  ‫ כותר התחל: מעשה במלך אחד שחלה חלי המות. ‬
  ‫ כותר התחל: כל מי שיש בו אחד מעשרה דברים הללו נקרא בליעל. ‬
  ‫ מקום נזכר: בגדד Bagdad. ‬
  ‫ מקום נזכר: בורגוס Burgos. ‬
  ‫ אוטוגרף: חזן, דוד בן אהרן. ‬
  ‫ כתבי יד שחולקו ליחידות שונות. ‬
  ‫ כתבי יד שחלק אחר שלהם בספריה אחרת. ‬
  ‫ קולופון (55ב): "ומשמת ועד היום הזה היא שנת ה’ אלפים רס ליצירה... מצאתי אני שלום זיתון". ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ [1]. דפים 1-4א: טעמי חסרות ויתרות של תורה ושל קבלה. [מאה ט"ו-ט"ז]. עם שינויים וחיסורים מהנדפס ב’אוצר המדרשים’ בשם ’מדרש חסר ויתר’ ‬
  ‫ [2]. דפים 5-6ב: [פרוש עשר ספירות] דעתך עלך שמא דמרך עלך / יוסף בן מזאח. [מאה ט"ו-ט"ז]. מחוג ספר העיון. אגרת אל הרמב"ן. פותח: "עשר ספירות בלימה הם עצם הבורא וצלמו". בראשו הפתיחה של יצחק דמן עכו הפותחת: "כמה וכמה עניינים וכמה יסודות מורים בעלי ‬
  ‫ השכל". הועתק מטופס שנכתב בזמנו ע"י המעתיק "שם טוב ב"ר אברהם זלה"ה בן גאון" (5ב). דף 5ב בשוליים, הערה מאת "אברהם גריאני". בדפים 6א-6ב: לקוטים בקבלה בין השאר על שמות הויה, "פירוש שמע ישראל" ו"ענין שבת". ראה ג’ שלום, כתבי יד בקבלה, קרית ספר ו, ‬
  ‫ עמ’ 418-419 ‬
  ‫ [3]. דפים 6ב-7א: פתשגן הכתב / שהגיע מהגאון... רב יחושיאל ז"ל האשכנזי אל הרב... שלמה ז"ל מקורביל וממנו אל... ר’ ידידיה ז"ל ממרשילה". מחוג ספר העיון. פותח: "דעו החכמים דורשי רשומות". לפי ג’ שלום, המחבר הנזכר הוא דמות פיקטיבית, ראה תרביץ ג (תרצ"ב), עמ’ ‬
  ‫ 278, הערה 3 ‬
  ‫ [4]. דפים 7א-8א: בסוד הנשמות הפנימיות והרוחות והנפשות / [יצחק בן יעקב הכהן?]. [מאה ט"ו-ט"ז]. פותח: "אשכילך ואורך כי הוא אצלי סוד מסור". פורסם גם מכ"י זה ע"י ג’ שלום, מדעי היהדות ב, עמ’ 285, וראה גם שם, עמ’ 182 ‬
  ‫ [5]. דף :8 תשובה לרבינו האיי גאון ז"ל לאנשי בגדאד. [מאה ט"ו-ט"ז]. פותח: "וששאלתם מפני מה תקנו אנשי כנסת הגדולה אלפא ביתא בתפלת שבת" ‬
  ‫ [6]. דפים 9-:11 ספר העיון / לרב חמאי גאון. [מאה ט"ו-טז]. בדף 11ב: קטע המתחיל: "בן פורת יוסף ויצא חוטר ונצר משרשיו יפרה", וקטע: "עגלה ערופה". נדפס על פי כתב יד זה ע"י מ"ז חסידה, בתוך הסגולה ב (תרצ"ה), חוברות כז-כח. על החבור ראה: ג’ שלום, ראשית הקבלה, ‬
  ‫ עמ’ 162-175 ‬
  ‫ [7]. דף :12 זה ספר תולדות אדם. [מאה ט"ו-ט"ז]. פותח: "הנה נא חפצתי לספר עניני ארבע היסודות". רק ההתחלה. ההמשך חסר. בדף 12ב: "שמעתי מפי החכם ר’ גרשו’ בן הה"ר שלמה יצ"ו בר’ אשר ז"ל" ‬
  ‫ [8]. דפים 13ב-15א: צרופים. [ר"ס בערך]. בדפים 41ב-15א: לקוטי דרושים ‬
  ‫ [9]. דפים 16-24א: חבור בקבלה / משה בר’ יצחק [בוטריל]. [ר"ס בערך]. ראה ג’ שלום, בתוך: ’מדעי היהדות’ ב, עמ’ 197, ותרביץ ב (תרצ"א), עמ’ 244-245. דפים 20ב-23ב נדפסו מכ"י זה ע"י מ"ז חסידה, בתוך: הסגולה ב (תרצ"ה), חוברות כט-ל. בדפים 23ב-24א: לקוטי קבלה. ‬
  ‫ בין השאר: "סוד י"ג מדות היוצא מכוסון" ‬
  ‫ [10]. דפים 24ב-:30 ספר מעין החכמה שנתן מיכאל לפאלי ופאלי למרע"ה. [ר"ס בערך] ‬
  ‫ [11]. דפים 31-34א: אגרת אל בורגוש / עזריאל. [ר"ס בערך]. פותחת: "כתב ר’ עזריאל: א-ל אלהי הרוחות לכל בשר". פורסם מכתבי יד אחרים ע"י ג’ שלום, מדעי היהדות ב’, עמ’ 233-240 (כה"י שלנו מגיע רק עד עמ’ 238), וראה גם הנ"ל, בתוך: ספר הזכרון לאשר גולאק ושמואל ‬
  ‫ קליין. ירושלים, תש"ב. עמ’ 202 הע’ 2 ‬
  ‫ [12]. דפים 35-45א: פרוש עשר ספירות / יוסף בן אברהם ן’ וקאר. [ר"ס בערך]. פותח: "אמר יוסף בר’ מנחם נ"ע בן וקאר: שאל ממני ידיד נפשי... זה המאמר כולל י’ ספירות וסבתם". ראה ג’ שלום, קרית ספר י, עמ’ 503-502, מס’ 36 ‬
  ‫ [13]. דפים 45א-:46 פירוש עשר ספירות. [ר"ס בערך. פותח: "ספירת מלכות מדבר מענין יד י"י רגלי י"י ודומיהם". בדף 46א-46ב: לקוטים בקבלה בין השאר מ"ר יהודה החסיד ז"ל" ‬
  ‫ [14]. דפים 47-54א: פירוש לשון הכתובה / להה"ר שמעון בכ"ר צמח. [ר"ס לערך] ‬
  ‫ [15]. דפים 54ב-55ב: ימות עולם / שלום זיתון. [צפת], ר"ס. כרונולוגיה: כולל תאריכי מאורעות, לידה או פטירה מזמן התנ"ך, התנאים והאמוראים, הגאונים והראשונים. קולופון (55ב): "ומשמת ועד היום הזה היא שנת ה’ אלפים ר"ס ליצירה... מצאתי אני שלום זיתון...". ‬
  ‫ [16]. דפים 56ב-61ב: תפלות על דרך הקבלה. [מאה ט"ז?]. בתוך אחת התפלות נזכרו שמות תנאים ואמוראים שזכותם תועיל למתפלל ‬
  ‫ [17]. דפים 62-:81 לקוטים / "כתב ה"ר חיים אחד מתלמידי הרשב"א ז"ל" [ר’ חיים בן שמואל, מטולדו]. [צפת, ר"ס בערך]. דרשות, כולל דרושים וחדושים בין השאר בענייני הלכה ועל דרך הקבלה. רובם כנראה מלוקטים מכתבי ר’ חיים בן שמואל. מדף 72ב ואילך טעמים ודרושים, ‬
  ‫ כנראה מאחרים, בין השאר "כתב הרשב"א ז"ל" (77ב). דפים 62א-63א נדפסו מכ"י זה ע"י י’ וויס, צפונות א (תשמ"ט), עמ’ כו ואילך ‬
  ‫ [18]. דפים 82ב-84א: לקוטים בקבלה / שלום זיתון. [צפת, ר"ס בערך]. בדף 82ב, 83ב: "אמר הכותב שלום זיתון" ‬
  ‫ [19]. דפים 85א-88ב: ספר הייחוד / שחבר הר’ אשר ב"ר דוד בן רבנו אב ב"ד ז"ל. [צפת, ר"ס בערך].בדף 88 ב: "נשלמה הקדמת הספר". נדפס על פי כתב יד זה בכתבי ר’ אשר בר’ דוד, ירושלים, תש"ם, עמ’ 56-60 ‬
  ‫ דף 89ב ריק. בדף 89ב: שני קטעים: "מעשה במלך אחד שחלה חלי המות" ו"כל מי שיש בו אחד מעשרה דברים הללו נקרא בליעל". בכתיבה שונה ‬
  ‫ [20]. דפים 90ב-94א: צרופים. כנראה בכתיבת שלום זיתון. ראה עוד: א’ דוד בקובץ ’גלות אחר גולה’ ספר יובל לח’ ביינארט, ירושלים תשמ"ח, עמ’ 407 ‬
  ‫ [21]. דפים 95-:106 אגרת עשרת מונים; חבור קבלי על תורת הצירוף / חזן, דוד בן אהרן. בראשו מזכיר את: "המקובלים הר"ר שלום מסנות והר"ר שלום זייתון והר"ר מרדכי אחיו" שלפי בקשתם חבר את החבור. כנראה אוטוגרף. והשוה כ"י פריס 855, שאף הוא אוטוגרף שנכתב ‬
  ‫ בשנת רנ"ג אך שונה מכ"י זה בעריכתו. נראה שהמחבר ערך את חיבורו מחדש אחרי רנ"ג ושלחו לר’ שלום זיתון שכרכו יחד עם הקובץ שהוא העתיק ‬
‫ נושא: ‬    Shema -- Commentaries
   Bible. Psalms -- Commentaries
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1300-1500
  ‫  קבלה -- 1500-1660
   Aggada -- Commentaries
   Responsa
  ‫  עגלה ערופה (הלכה)
   Sefirot (Cabala)
  ‫  מנהגים (הלכה)
   Kavvanot (Cabala)
  ‫  קבלה והלכה
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מזאח, יוסף אבן
  ‫  יצחק בן שמואל, מעכו
  ‫  גריאני, אברהם (מעיר)
  ‫  יחושיאל האשכנזי (שם בדוי)
  ‫  יצחק בן יעקב, הכהן
  ‫  האי בן שרירא, גאון, 939-1038
  ‫  חמאי, גאון
  ‫  בוטאריל, משה בן יצחק, המאה ה-14
  ‫  עזריאל
  ‫  וקאר, יוסף בן אברהם
  ‫  יהודה בן שמואל, החסיד, בערך 1150-1217
  ‫  דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444
  ‫  זיתון, שלום (עורך)
  ‫  חיים בן שמואל, מטודלה. לקוטים
  ‫  זיתון, שלום (מלקט)
  ‫  אשר בן דוד בן אברהם
  ‫  חזן, דוד בן אהרן
  ‫  זיתון, שלום, (מעתיק)
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  תפלות. תפלות שונות
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ טעמי חסרות ויתרות ‬
  ‫ מדרש חסר ויתר ‬
  ‫ פרוש עשר ספירות ‬
  ‫ ענין שבת ‬
  ‫ פרוש שמע ישראל ‬
  ‫ פתשגן הכתב ‬
  ‫ סוד הנשמות הפנימיות והרוחות והנפשות ‬
  ‫ תשובה לרבנו האיי גאון לאנשי בגדד ‬
  ‫ ספר העיון ‬
  ‫ העיון ‬
  ‫ תולדות אדם ‬
  ‫ צרופים ‬
  ‫ סוד שלש עשרה מדות ‬
  ‫ מעין החכמה ‬
  ‫ אגרת אל בורגוש ‬
  ‫ פרוש לשון הכתבה ‬
  ‫ ימות עולם ‬
  ‫ תפלות על דרך הקבלה ‬
  ‫ לקוטים בקבלה ‬
  ‫ ספר היחוד ‬
  ‫ אגרת עשרת מונים ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 460 מוסיוף 064
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ ספרדית ‬
  ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record