לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002436408
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A841 זכרון-אהרן תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  מכילתא. תשע"ו. ירושלים
‫ כותר: ‬   ‫ מדרש המכילתא / ... חיברו התנא רבי ישמעאל... ; במהדורה... מוגהת... בתוספת אלפי מראי מקומות ופיסוק וקיטוע, הדגשת הפסוקים... וציוני הפסוקים לפי הפרשיות... ; ועליו: תשע עשרה פירושים... מסודרים מחדש... בתוספות השמטות והדגשות... עפ"י דפו"ר, בתוספות אלפי מראי מקומות וציונים ופתיחת ראשי תיבות, הקדמות ומבואות, בראש המערכת: ... ר’ חיים יצחק פרוש. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מכילתא דרבי ישמעאל ‬
  ‫ מסרת המכילתא ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ במהדורה מפוארת ומחודשת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : זכרון אהרן, תשע"ו. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 3 כרכים :  פקסימילים ;  29 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ הפנים - בניקוד. ‬
  ‫ על הכריכה: מכילתא דרבי ישמעאל. ‬
  ‫ הפירושים: שבות יהודה, להג"ר יהודה נג’אר ; מרכבת המשנה, להג"ר דוד משה אברהם טרויש מראהאטין ; מדרש אליעזר, להג"ר אליעזר נחום ; זית רענן, לבעל המגן אברהם ; הגהות הגר"א, להג"ר אליהו מוילנא ; פירושי רבי סולימאן אוחנה, מגורי האריז"ל מכת"י ; באר אברהם, להג"ר... אברהם וינברג, האדמו"ר מסלאנימא ; זה ינחמנו, להג"ר משה פרנקפורטר ; התורה והמצוה-מלבי"ם, להג"ר מאיר ליבוש מלבי"ם ; בירורי המדות-מיצוי המדות, להג"ר יצחק אליהו לנדא ; ולא עוד אלא, להג"ר אליהו האיתמרי ; ספרי חיים, להג"ר חיים כפוסי ממצרים מכת"י ; מי החסד, להג"ר חיים פאלאג’י ; משמרות כהונה, להג"ר אברהם הכהן יצחקי ; מדות טובות, להג"ר רפאל ביטראן מקושטא ; עץ יוסף, להג"ר חנוך זונדל מבילאסטאק מכת"י ; הר אפרים-קו המדה, להג"ר אפרים זאב גרבוז ; מסורת המכילתא : ציונים והשוואות לכל ספרי חז"ל. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ חלק א: פרשת בא. [6], 74, תשסה ע’. ‬
  ‫ חלק ב: פרשת בשלח, יתרו. [6], תשצו ע’. ‬
  ‫ חלק ג: פרשת משפטים, כי תשא, ויקהל. [5], תרמב, [11] ע’. ‬
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  פרוש, חיים יצחק, עורך
  ‫  נג’אר, יהודה בן יעקב. שבות יהודה
  ‫  אשכנזי, דוד משה אברהם. מרכבת המשנה
  ‫  נחום, אליעזר בן יעקב. מדרש רליעזר
  ‫  אברהם אבלי בן חיים, גומבינר. זית רענן
  ‫  אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה. הגהות מכילתא
  ‫  אוחנה, סולימן. הגהות המכילתא
  ‫  וינברג, אברהם בן יצחק. באר אברהם
  ‫  פרנקפורט, משה בן שמעון. זה ינחמנו
  ‫  מלבים, מאיר ליבוש. התורה והמצוה
  ‫  לנדא, יצחק אליהו. ברורי המדות-מצוי המדות
  ‫  אליהו בן אברהם שלמה, הכהן. ולא עוד אלא
  ‫  כפוסי, חיים. ספרי חיים
  ‫  פלג’י, חיים בן יעקב. מי החסד
  ‫  כהן יצחקי, אברהם בן יצחק חי. משמרות כהנה
  ‫  ביטרן, רפאל. מדות טובות
  ‫  חנוך זונדל בן יוסף. עץ יוסף
  ‫  גרבוז, אפרים זאב. הר אפרים-קו המדה
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record